Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop Anima (dále jen „VOP“)

Část I. - Úvodní ujednání

 1. VOP platí pro internetový prodej produktů a doplňků anima ANIMA (rakvičky, schránky pro domácí zvířata) společnosti Linnet eu s.r.o., IČ: 26010585, se sídlem Zámecká 1845, 547 01 Náchod, zapsané v oddílu C, vložce č. 19940, OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, (dále jen „Linnet eu, nebo „prodávající“). Linnet vydává VOP za účelem bližší specifikace práv a povinností Linnet eu jako prodávajícího a osob využívajících e-shopu ANIMA jako kupujících.

Část II. - Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním na portále www.anima-cz.eu a vybrané zboží dle instrukcí označí.
 2. Následně kupující vyplní v souladu s instrukcemi uvedený formulář objednávky. Nesprávně či neúplně vyplněn formulář objednávky nebude zpracován!
 3. Objednávka je považována za závazný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem přijetí a potvrzení objednávky prodávajícím.
 4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP, Záručními podmínkami a reklamačním řádem a Pravidly pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop ANIMA, bere je na vědomí a souhlasí s nimi, a to vždy v aktuálním znění ke dni odeslání objednávky kupujícím.
 5. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na kupujícího až po jeho převzetí a úplném uhrazení kupní ceny.
 6. Místem doručení objednaného zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 7. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek objednané zboží odebrat a uhradit jeho kupní cenu.
 8. Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů či krátkých textových zpráv, zejména o stavu jeho objednávky.

Část III. - Způsoby platby a dodání zboží

 1. Kupující k úhradě zboží využije platbu v hotovosti při doručení doručovatelskou službou DPD (tzv. dobírkou). Balné a přepravné činí 120 Kč včetně DPH a platí se spolu s kupní cenou při převzetí zboží.
 2. Dodací lhůta objednaného zboží pro území České republiky je v průběhu následujícího dne po objednání zboží v případě, že je objednávka přijata prodávajícím nejpozději do 15 hodin daného pracovního dne. Při přijetí objednávky po 15-té hodině se lhůta pro dodání prodlužuje o 24 hodin. V sobotu, v neděli a o státních svátcích nefunguje zásilková přepravní služba. O tyto dny se tedy dodací lhůta prodlužuje. Objednávky, které prodávající přijme v pátek do 15.00, budou dodány v průběhu pondělka. U objednávek, které prodávající přijme v pátek po 15-té hodině, v sobotu, neděli či ve státní svátek, je dodací lhůta následující druhý pracovní den. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, nebo v případě dodání mimo území České republiky, bude kupující o této skutečnosti informován a budou mu sděleny zvláštní dodací podmínky. U platby na dobírku začíná dodací lhůta běžet okamžikem přijetí objednávky prodávajícím, u ostatních forem plateb se za začátek dodací lhůty považuje okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
 3. Prodávající ke každé objednávce vystaví dodací list - fakturu, jenž bude doručen kupujícímu společně s objednaným zbožím.

Část IV. - Reklamace a bezpečnost nákupu

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu se Záručními podmínkami a reklamačním řádem pro e-shop Linnet eu, který tvoří nedílnou součást VOP.
 2. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, jinak odpovídá za škodu a nemůže uplatnit jakýkoli nárok vůči prodávajícímu.

Část V. - Vrácení a výměna zboží

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu společně s dodacím listem poslat zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží ve výše popsaném stavu s dodacím listem prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět uhrazenou kupní cenu zboží. Náklady za přepravu se nevrací. Vrácené poškozené či užité zboží nebo zboží vrácené bez dodacího listu se zpět nepřijímá a nebude považováno za vrácené z důvodu odstoupení podle první věty tohoto ustanovení. Za účelem prevence neoprávněného vrácení zboží a nárůstu nákladů prosíme před jeho uskutečněním kupující, aby kontaktovali prodávajícího a svůj další postup s jeho zákaznickým servisem předem projednali.
 2. Pro výměnu zboží z důvodu nevhodně zvolené velikosti kupujícím při objednání platí stejná pravidla jako pro vrácení zboží. Výměnu lze provést ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží za současného splnění podmínky, že vyměňované zboží je nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování. Náklady na výměnu zboží, zejména náklady za dodání, jež byla vyvolána nevhodnou volbou velikosti či druhu zboží kupujícím, ponese kupující. Náklady na výměnu zboží, jež zapříčiní prodávající, zejména dodáním jiné než objednané velikosti, typu či dekoru zboží ponese prodávající. Při jakékoli dispozici se zbožím zakoupeným prostřednictvím e-shopu ANIMA podle těchto VOP a Záručních podmínek a reklamačního řádu, zejména vrácení či výměně zboží, je kupující vždy povinen předložit dodací list.

Část VI. - Informační povinnost prodávajícího

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop ANIMA ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky včetně veškerých vedlejších nákladů, zejména nákladů na dodání, tedy balného, přepravného či doběrečného, uvedenou v nabídce prodávajícího. Současně kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré platnou legislativou požadované informace nutné k uzavření kupní smlouvy, a to určitým a srozumitelným způsobem.
 2. VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop Linnet eu je prodávající oprávněn měnit a doplňovat, a v takovém případě je neprodleně zveřejnit na portálu www.anima-cz.eu, čímž se stávají platnými a nahrazují původně platné.
 3. VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop ANIMA Linnet eu se vydávají v různých jazykových verzích. V případě jakýchkoli rozporů je rozhodující česká verze.

VI. - Informační povinnost prodávajícího

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop ANIMA ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky včetně veškerých vedlejších nákladů, zejména nákladů na dodání, tedy balného, přepravného či doběrečného, uvedenou v nabídce prodávajícího. Současně kupující odesláním elektronické objednávky potvrzuje, že mu byly poskytnuty veškeré platnou legislativou požadované informace nutné k uzavření kupní smlouvy, a to určitým a srozumitelným způsobem.
 2. VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop Linnet eu je prodávající oprávněn měnit a doplňovat, a v takovém případě je neprodleně zveřejnit na portálu www.anima-cz.eu, čímž se stávají platnými a nahrazují původně platné.
 3. VOP, Záruční podmínky a reklamační řád a Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji pro e-shop ANIMA Linnet eu se vydávají v různých jazykových verzích. V případě jakýchkoli rozporů je rozhodující česká verze.

Část VII. - Podmínky pro doručení

 1. oznámení o doručení zásilky SMS zprávou nebo e-mailem den předem
 2. v den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s 3hodinovým upřesněním času doručení
 3. pokud příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej jednoduše změnit odpověďí na SMS zprávu nebo e-mail
 4. telefonické kontaktování kurýrem v případě, že nebude moci dodržet čas doručení zaslaný v SMS zprávě nebo e-mailu
 5. večerní doručení v Praze, Brně a Ostravě od 17 do 20 hodin
 6. sledování celého doručovacího cyklu zásilky na www.dpd.cz včetně potvrzení o doručení
 7. e-mailové upozornění příjemce v případě neúspěšného pokusu o doručení
 8. využití aplikace www.chcisvujbalik.cz umožňující změnu adresy nebo termínu doručení
 9. telefonické kontaktování příjemce po druhém neúspěšném pokusu o doručení

Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Neprodleně po převzetí objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží.
 2. Záruční doba je stanovena zákonem a činí 24 měsíců od převzetí zboží.
 3. Reklamaci vad zboží uplatňuje kupující na výše uvedené adrese prodávajícího. Písemná reklamace musí obsahovat jméno, příjmení či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, fotokopii dodacího listu, řádný a přesný popis zjištěných vad, jak se projevují, a popis toho, jak vada vznikla a jaký způsob řešení reklamace požaduje. Současně kupující prodávajícímu zašle vadné zboží.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 5. Oprávněná reklamace bude prodávajícím dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží je k vám doručováno prostřednictvím přepravní služby dopravce DPD. Pokud se stane, že k vám zásilka přijde poškozená postupujte prosím následovně:

 1. Zásilku si vždy prohlédněte a zkontrolujte před dopravcem .
 2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.

V případě jakéhokoliv problému s dopravní službou volejte na naši informační linku +420 775 155 287, nebo pište na adresu info@anima-cz.eu. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.

Více informací viz. Reklamační řád

Pravidla pro ochranu a nakládání s osobními údaji

 1. Linnet eu shromažďuje pouze osobní údaje nezbytně nutné pro uskutečnění nákupu prostřednictvím e-shopu Linnet eu (zejména jméno a příjmení, adresu, e-mail a nepovinně také telefon apod.). Potřebná data jsou v nevyhnutné míře k dispozici pouze těm oprávněným zaměstnancům Linnet eu nebo doručovatelské služby DPD, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky kupujícího či dodání zboží.
 2. Provedením objednávky uděluje kupující prodávajícímu svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v poskytnutém rozsahu pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby doručení jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 3. Společnost Linnet eu nepoužije žádný ze shromážděných osobních údajů pro komerční účely třetích stran, jež s uskutečněním nákupu prostřednictvím e-shopu Linnet eu nesouvisejí, bez souhlasu subjektů těchto údajů.
 4. Společnost Linnet eu s.r.o. nakládá se shromážděnými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.
 5. Osobní údaje kupujících jsou v souladu se zákonem zabezpečeny proti odcizení či zneužití.

<< zpět